" มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง
เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC) "

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย


© 2024 GREENNETWORKSEMINAR - All Rights Reserved