มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง
เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)"


ลงทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
© 2019 GREENNETWORKSEMINAR - All Rights Reserved