หลักการและเหตุผล

การบำารงุรกัษาอปุกรณ์ไฟฟ้านับเป็นหัวใจอันสำคัญยิ่งในการลดค่าใช้จ่าย ต้นทุน และทำให้เกิดความมั่นคง เชื่อถือได้ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภารกิจอันสำาคัญนี้นับเป็นที่สนใจยิ่งในปัจจุบันเนื่องจากมีภาวะการแข่งขัน เชิงพาณิชย์สูงยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่จำาเป็นต้องมีความรู้ความชำานาญและ สามารถเสริมสร้างมาตรการปอ้งกนัอย่างถกูวธิทีงั้ทางเทคนคิและการจดัการ และมิให้เกิดผลเสียหายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

สมาคมวิศกรไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE - Power & Energy Society - Thailand Chapter โดย การสนับสนุนด้านวิชาการจาก กฟน., กฟภ. และ กฟผ. ได้เล็งเห็นว่า ควร จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำาหรับการบำารุง รักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า” เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับอุปกรณ์ใน สถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และโรงจักรไฟฟ้าของไทย


วัตถุประสงค์

  • เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่วิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับงานบำารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • เปดิโอกาสใหม้กีารปรกึษาและแลกเปลยี่นประสบการณร์ะหว่าง ผู้เข้าอบรมทกุคนและรว่มก้นแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบำารงุรกัษาอุปกรณ์ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ได้รับความรู้และเทคนิคก้าวหน้าจากผู้เชี่ยวชาญในงานบำารุงรักษา

กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกรและช่างอาวุโสที่ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชน อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานระบบกำาลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า 1,000 kVA


กำหนดการ


วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562


08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.
โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบําารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดําเนินการสัมมนา
โดย Session Chairman - เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อําานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

Session 1

08.45 - 09.15 น.
ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสําาหรับการบําารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
โดย คุณวิฑูรย์ เทพอํา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอุปกรณ์สถานีย่อย 2 ฝ่ายบําารุงรักษา การไฟฟ้านครหลวง
09.15 - 09.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
09.45 - 11.00 น.
การบําารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Power Transformers)
โดย คุณวิฑูรย์ เทพอํา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอุปกรณ์สถานีย่อย 2 ฝ่ายบําารุงรักษา การไฟฟ้านครหลวง
11.00 - 12.00 น.
การบําารุงรักษาเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงสูง (Live Tank Circuit Breakers)
โดย คุณพิทยา ปาละคะ ผู้ช่วยผู้อําานวยการกองบําารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 2

13.00 - 14.30 น.
การบําารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสและแรงดัน (Instrument Transformers : Current Transformers & Voltage Transformer) และอุปกรณ์ตัดตอน (Disconnecting & Grounding Switches) การบําารุงรักษากับดักฟ้าผ่า (Surge Arresters) การบําารุงรักษาแบตเตอรี่ และชาร์จเจอร์ (Battery & Charger)
โดย คุณนิวัฒน์ อินทโชติ หัวหน้าแผนกบําารุงรักษาสวิตช์เกียร์ 1 กองบําารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.45 น.
การบําารุงรักษาสายใต้ดิน Power Cable “XLPE”
โดย คุณวิรชัย เก่งตรง หัวหน้าแผนกรักษาสายส่งใต้ดิน 1 ฝ่ายบําารุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
15.45 - 16.30 น.
การบําารุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อ Cable Accessories
โดย คุณสาธิต อําานวยพาณิชย์ MV & HV Jointer Service Manager, CBA Power Technology Co., Ltd.

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562


Session 3

08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น.
การบําารุงรักษา Gas Insulated Switchgear (GIS)
โดย คุณโชคชัย บุญส่ง หัวหน้าแผนกสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า กองมาตรวิทยา ฝ่ายบําารุงรักษาไฟฟ้าผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบําารุงรักษา รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10.30 - 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.
การบําารุงรักษา Mixed Technologies Substations (Hybrid Switchgear)
โดย คุณวิชาวุฒิ นามวงศ์ หัวหน้าแผนกบําารุงรักษาสวิตช์เกียร์ 2 กองบําารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 4

13.00 - 14.30 น.
การบําารุงรักษา Medium Voltage Switchgear (GIS & AIS)
โดย คุณวิชาวุฒิ นามวงศ์ หัวหน้าแผนกบําารุงรักษาสวิตช์เกียร์ 2 กองบําารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.
การบําารุงรักษาระบบป้องกันและควบคุมสถานีไฟฟ้า (Relay Control Protection and CSCS)
โดย คุณวีระยุทธ บัวคง หัวหน้าแผนกรีเลย์ 2 กองอุปกรณ์ป้องกันรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562


Session 5

08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น.
การบําารุงรักษาเครื่องกําาเนิดไฟฟ้า (Generators) และระบบควบคุมแรงดัน (Automatic Voltage Regulator : AVR)
โดย คุณชนฏ ศรีพรวัฒนา อดีตผู้อําานวยการฝ่ายบําารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10.30 - 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.
การบําารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Motors) และระบบควบคุมความเร็ว (Variable Speed Drives)
โดย คุณชัยนัฏฐ์ สุพัฒนา หัวหน้าหมวดวางแผนและบําารุงรักษา โครงการเดินเครื่องและบําารุงรักษาโรงไฟฟ้าบริษัท เบิกไพร โครเจนเนอเรชั่น จําากัด ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ สายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 6

13.00 - 13.45 น.
เทคโนโลยีการบําารุงรักษา โดยใช้เครื่องมือ X-Ray Service for High Voltage Switchgear และ SF6Gas Detection System: Health & Safety System
โดย คุณเนติกาจ เทียนทอง Field Service Manager, High Voltage Products, Power Grids, ABB Limited.
13.45 - 14.30 น.
เทคโนโลยีการบําารุงรักษา ระบบป้องกันหม้อแปลงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ (Transformer Protector)
โดย คุณบุญผ่อง เลิศมานะ Power Testing Product Co., Ltd.
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.45 น.
เทคโนโลยีการบําารุงรักษา โดยใช้เครื่องมือหุ่นยนต์ TXploreTM for Power Transformer
โดย คุณอรุณกร ทองสว่าง Senior Service Sales Engineer, Power Transformers Products, Power Grids, ABB Limited.
15.45 - 16.30 น
เทคโนโลยีการบําารุงรักษา โดยใช้การตรวจวัดการดิสชาร์จบางส่วน (Partial Discharge) ของ Gas Insulated Switchgear
โดย คุณกิตติมศักดิ์ ติกะโกศล Managing Director, Advanced Power Equipment (Thailand) Co., Ltd.
16.30 น.
จบการสัมมนา

กรุณายืนยันข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

** จำกัดการดาวน์โหลดข้อมูลโดย 1 ท่าน สามารถ login เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ได้ 6 ครั้ง**
** ควรใช้เบราว์เซอร์ firefox ในการดาวน์โหลดข้อมูล **


**ไม่ต้องใส่นามสกุล
ติดต่อสอบถาม

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-36060-06-5 (สำนักงานใหญ่)
(ผู้ได้รับการมอบหมายจากสมาคม ฯ ในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระค่าลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน)
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400


โทร:0-2354-5333 Ext. 500(ภัทรกันต์)/503(ศิริภักตร์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.comหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ
คุณประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Secretary, IEEE Power & Energy Society - Thailand โทร. 081-821-6117

Arnoma Grand Bangkok


Arnoma Grand Bangkok

99 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330, ประเทศไทย